Ubytovací řád“

ubytovny u zámku, Komenského 207, Brandýs nad Orlicí

Ubytovnu provozuje EKORAL s.r.o. IČO 25938681, dále jen ubytovatel. Ubytování poskytuje na základě Živnostenského oprávnění.

Ubytovna splňuje podmínky ubytovny typu „E“, dle hygienických předpisů.

 • Pokoje ubytovny jsou umístěny v přízemí a v 1. patře budovy. Pokoje jsou dvou, tří, čtyř a pěti lůžkové.

 • Ubytovatel na sebe přebírá závazek zabezpečit provoz ubytovny a podmínky pro ubytované v souladu s platnými legislativními předpisy.

 • Ubytovaní na druhé straně, jsou povinni řídit se tímto “Ubytovacím řádem“.

   1. Poskytnutí ubytování a ohlašovací povinnost

Ubytování může být poskytnuto pouze osobě, která může věrohodně prokázat svou totožnost a to v případě, že se jedná o občana ČR, předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, v případě cizinců v EU předložením cestovního pasu nebo občanského průkazu EU, cizinci mimo EU povolením k pobytu na území ČR.

Ubytována bude pouze osoba řádně zaevidovaná. V případě cizinců bude tento do tří dnů nahlášen na cizinecké policii ČR.

Ubytování vzniká na základě smlouvy o ubytování dle zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

   2. Cena a způsob úhrady

 • Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku vydaného EKORAL s.r.o. viz. Příloha

 • Způsob úhrady ceny za ubytování je:

 • v hotovosti s dokladem EET v den příchodu a následně každý měsíc předem.

 • na fakturu – se splatností 14 dnů, nebo dle dohody.

 • Při předčasném ukončení pobytu, bude účtován poplatek 20% z ceny (dohodnutého ubytování). Při zkrácení měsíčního pobytu, bude cena přepočítána dle denní sazby, podle skutečné délky ubytování viz. Ceník.

 

   3. Přístup na ubytovnu, převzetí a odevzdání klíčů

 • Přístup na ubytovnu mají pouze ubytované osoby a ohlášené a zaevidované návštěvy.

 • Chov zvířat není vzhledem k charakteru ubytovny povolen.

Při nedodržení tohoto nařízení bude výše uvedené jednání považováno za hrubé porušení „Ubytovacího řádu“.

 • Při nástupu k ubytování jsou ubytovanému předány klíče od pokoje a vchodu do budovy a je seznámen s tímto „Ubytovacím řádem“, závazným pro každého ubytovaného.

Převzetím klíčů přebírají ubytovaní odpovědnost za uzamykání vchodu

do budovy. Tyto klíče je povinen ubytovaný po ukončení ubytování vrátit.

Klíče v průběhu ubytování nesmí přenechat žádné další neubytované osobě. V případě ztráty klíčů je dotyčný povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s výměnou vložek zámků a výrobou nových klíčů.

V případě ztráty klíčů od pokoje 50,- Kč, od budovy 100,- Kč, při nutnosti výměny vložky zámku 500,- Kč.

 

   4. Bezpečnostní a protipožární opatření

 • Všichni ubytovaní jsou povinni počínat si v prostorách ubytovny tak, aby neohrožovali svůj život a zdraví, ani životy a zdraví jiných osob.

 • Dále pak jsou povinni řádně užívat movitý a nemovitý majetek ubytovatele.

 • Na pokojích i v ostatních prostorách budovy je zákaz kouření cigaret a přísný zákaz kouření a požívání omamných látek. Což znamená, že není povoleno kouřit kdekoliv v budově. Při nedodržení tohoto zákazu, první upozornění 500,-Kč, druhé upozornění je považováno za hrubé porušení „Ubytovacího řádu“ a tím, důvodem k ukončení ubytování.

 • Hasící přístroje jsou umístěny na viditelném místě a to u vchodu do budovy, po každé straně, v 1. patře u schodů. V přízemí je instalován hydrant.

 

V případě jakéhokoliv ohrožení je nutné neprodleně vyrozumět další obyvatele budovy hlasitým voláním a učinit opatření k odvrácení nebezpečí na zdraví osob a majetku. Požární a poplachové směrnice jsou vyvěšeny na chodbách v přízemí a 1. patře budovy.

 

  5. Odpovědnost za svěřený majetek 

 • Ubytovaná osoba odpovídá za majetek, který ji byl svěřen do užívání. Je povinna s ním zacházet co nejšetrněji, neplýtvat vodou, el. energií a teplem. (od spotřeb se bude odvíjet cena ubytování)

 • V pokojích nebo společenských prostorách není povoleno bez souhlasu vedoucí ubytovny přemisťovat nábytek

 • Provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • V ubytovacím zařízení, zvláště pak na pokojích, není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

 • Při opuštění ubytovny je každý ubytovaný povinen zavřít okna, vypnout všechny el. spotřebiče a řádně uzamknout pokoj.

 • Způsobí-li ubytovaná osoba nějakou škodu, je povinna ji neprodleně ohlásit ubytovateli a uhradit vzniklou škodu.

 • Je zakázáno vyvěšování a vykládání věcí z oken, klepání a čištění předmětů z oken, použití oken k jinému účelu, než k větrání místností.

 • Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za peníze a cenné věci.

   6. Úklid a udržování pořádku    

V prostorách ubytovny je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek a čistotu!

Ubytovatel zajišťuje úklid společných prostor, podlah a stěn pokojů.

Úklid lůžek, skříní, nočních stolků a ledničky je věcí ubytovaných. V případě hygienických závad v ledničce je ubytovatel oprávněn zkažené potraviny vyhodit bez souhlasu ubytovaných.

Ubytovatel poskytuje ubytovaným ložní prádlo. Výměna ložního prádla se provádí po každém ukončení ubytovaného, u dlouhodobého ubytování

1x za 14 dní.

Ubytovaný je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách ubytovny jemu přístupných.

Nedopalky cigaret odhazovat do nádob k tomu určených, ne na zem. Nádoby jsou umístěny před vchodem do budovy a zvenku na zdi kuchyně v 1. patře.

Odpadky odhazovat do košů k tomuto účelu určených. Odpad třídit dle materiálu, zvlášť – plasty, komunální odpad, sklo a papír.

 

   7. Noční klid

Všichni ubytovaní jsou povinni dodržovat noční klid, který je stanoven

v době od 22:00 hod. – 5:30 hod. V této době je nutné se chovat tak, aby ti co chtějí spát, nebyli rušení.

Během dne je nutné přizpůsobit chování ostatním ubytovaným tak, aby byli zachovány dobré sousedské vztahy.

 

   8. Ukončení přechodného ubytování

Ubytování může být ze strany ubytovatele ukončeno:

 • Okamžitě při hrubém porušení „Ubytovacího řádu“

 • Při neplacení úhrady za ubytování

 • Ukončením provozu z havarijních důvodů

 • Dohodou

 • V případě ukončení pracovního poměru u pracovní agentury

Ukončení ubytování, nezakládá nárok na zajištění náhradního ubytování

 

   9. Ostatní pokyny a informace

 • Jednatel EKORAL s.r.o. nebo osoba jím pověřená mají právo, za přítomnosti ubytovaných, provádět kontrolu pokojů a dále pak všech prostor ubytovny a vyvodit důsledky vyplývající z nedodržování jednotlivých bodů tohoto řádu.

 • Ubytované osoby jsou povinny bez předchozího upozornění,
  umožnit zaměstnancům ubytovny, vedení SMP a pracovníkům specializovaných firem – vstup do ubytovacích prostor z důvodu kontroly dodržování bezpečnostních a protipožárních
  předpisů, z důvodu provádění revizí majetku ubytovatele, oprav zařízení apod.

 • Ubytované osoby jsou povinny v ostatních otázkách, které souvisí s ubytováním a provozem ubytovny a nejsou uvedeny v tomto řádu, řídit se pokyny ubytovatele.

 • Připomínky k ubytování je třeba konzultovat s jednatelem společnosti.

 • Vlastník nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny, kdykoli měnit, či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat,

Tento „Ubytovací řád“ nabývá platnosti dnem podepsání. Může být měněn a doplňován písemnou formou dle opodstatněných potřeb ubytovatele nebo ubytovaných.

Vypracovala: Palmeová L.

V Brandýse nad Orlicí dne 1.1. 2017